TIKIS &MIKIS
SHOW

Fecha: 06 DE JULIO

Hora: 11:45 PM

ENTRADA LIBRE


GALAS
ROCK

Fecha: 13 DE JULIO

Hora: 11:45PM

ENTRADA LIBRE 


GRAN FIESTA
COLOMBIANA

Fecha: 20 DE JULIO

Hora: 11:45PM

ENTRADA LIBRE


DEAD MANS
DINNER

Fecha: 27 DE JULIO

Hora: 11:45 pm

ENTRADA LIBRE